Privacy

Elke paramedisch zorgverlener is wettelijk verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier. In Praktijk De Spreng wordt zorgvuldig met deze  informatie omgegaan zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder kunt u lezen hoe dit in praktijk De Spreng geregeld is.

Contactgegevens: Praktijk De Spreng|  Loenenseweg 88b|  6961 CT Eerbeek | 0313-653979

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk De Spreng verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk De Spreng verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens over uw Gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en informatie van een eventuele verwijzing, gegevens voor de financiële administratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Praktijk De Spreng verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed als mogelijk te kunnen helpen als cliënt van de praktijk. Verder voor de volgende doelen:

* Het afhandelen van uw betaling
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten ( bv verzetten van een afspraak )

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Praktijk De Spreng bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar ( Wettelijke verplichting ).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Praktijk De Spreng verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien u uitdrukkelijk toestemming geeft voor overleg met een andere betrokken behandelaar,  akkoord gaat met een afsluitend verslag voor uw huisarts of schriftelijk een specifiek verzoek indient (denk aan verslag bedrijfsarts of letselschadebureau). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan bedrijven die diensten leveren t.a.v. de software patiëntendossiers, patiënten tevredenheid onderzoeken, zorgverzekeraar informatie.

Praktijk De Spreng blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Praktijk De Spreng gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk De Spreng en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkdespreng.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat tegen kostprijs mogelijk.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens wilt u dan zo snel mogelijk contact hierover op nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Praktijk De Spreng neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@praktijkdespreng.nl

Praktijk De Spreng heeft bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

* Alle personen die namens Praktijk De Spreng van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens .

* Een tweetraps inlogbeleid op het patiëntendossier.

* In Praktijk  De Spreng wordt gewerkt met een digitale dossiervoering in de Cloud via een erkende Nederlandse cloud provider met veiligheidspraktijknorm NEN 7510 en algehele beveiligingsnorm ISO 27001.

* Het anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

* Gebruikmaking van beveiligingssoftware.